Adatvédelmi irányelvek

Nagyon örülünk, hogy érdeklődést mutatott vállalkozásunk iránt. A Pancake Shop kft. kezelésében kiemelten fontos az adatvédelem. A Pancake Shop kft internetes oldalainak használata. személyes adatok feltüntetése nélkül lehetséges; ha azonban az érintett speciális vállalati szolgáltatásokat kíván igénybe venni weboldalunkon keresztül, személyes adatok kezelése válhat szükségessé. Ha a személyes adatok kezelése szükséges, és az adatkezelésnek nincs törvényi alapja, általában az érintett hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok, így az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma kezelésének minden esetben meg kell felelnie az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR), valamint az országspecifikus adatvédelemnek. Vállalkozásunk jelen adatvédelmi nyilatkozattal tájékoztatni kívánja a nagyközönséget az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezen túlmenően az érintettek ezen adatvédelmi nyilatkozat útján tájékoztatást kapnak az őket megillető jogokról.

Ellenőrzőként a Pancake Shop kft. számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre az ezen a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmének biztosítása érdekében. Az internet alapú adatátvitelben azonban elvileg lehetnek biztonsági hiányosságok, így az abszolút védelem nem biztos, hogy garantált. Emiatt minden érintett szabadon továbbíthat személyes adatokat számunkra alternatív módon, pl. telefonon.

 1. Meghatározások

A Pancake Shop kft. adatvédelmi nyilatkozata. az európai jogalkotó által az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunk legyen olvasható és érthető a nagyközönség, valamint ügyfeleink és üzleti partnereink számára. Ennek biztosítására először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 • a) Személyes adatok

Személyes adat: minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintettre”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen olyan azonosító alapján, mint a név, az azonosító szám, a helyadat, az online azonosító, vagy egy vagy több, a fizikai, fiziológiai, az adott természetes személy genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása.

 • b) Érintett

Érintett minden azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelésért felelős adatkezelő kezeli.

 • c) Feldolgozás

Az adatkezelés minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet személyes adatokon vagy személyes adatok halmazán hajtanak végre, akár automatizált módon, akár nem, mint például gyűjtés, rögzítés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszakeresés, konzultáció, felhasználás, nyilvánosságra hozatal továbbítással, terjesztéssel vagy más módon hozzáférhetővé tétellel, összehangolással vagy kombinációval, korlátozással, törléssel vagy megsemmisítéssel.

 • d) A feldolgozás korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy azok jövőbeni kezelését korlátozzuk.

 • e) Profilalkotás

Profilalkotás: a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely abból áll, hogy a személyes adatokat egy természetes személlyel kapcsolatos bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére és személyes preferenciáira vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére használják fel. , érdeklődési körök, megbízhatóság, viselkedés, hely vagy mozgások.

 • f) Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő kezelése, hogy a személyes adat további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhető egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtétele szükséges annak biztosítására. hogy a személyes adatok nem azonosított vagy azonosítható természetes személyhez tartoznak.

 • g) Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő

Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy kijelölésének konkrét kritériumait uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 • h) Processzor

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 • i) Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amellyel a személyes adatot átadják, függetlenül attól, hogy harmadik személy-e vagy sem. Mindazonáltal az olyan hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban személyes adatokat kaphatnak egy adott vizsgálat keretében, nem tekintendők címzettnek; ezen adatok e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 • j) Harmadik fél

Harmadik személy az érintetten, adatkezelőn, adatfeldolgozón és azon személyeken kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, aki az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen felügyelete alatt jogosult személyes adatok kezelésére.

 • k) Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának önként adott, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 1. A vezérlő neve és címe

Adatkezelő az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában:

Pancake Shop kft.

Bécsi út 36-38.

1036 Budapest

Magyarország

Telefon: +36304876160

E-mail: epercukraszda@gmail.com

Weboldal: www.epercukraszda.hu

 1. Cookie-k

A Pancake Shop kft. internetes oldalai használjon sütiket. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy számítógépes rendszer egy internetes böngészőn keresztül tárol.

Sok internetes oldal és szerver használ cookie-kat. Sok cookie úgynevezett cookie-azonosítót tartalmaz. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amelyen keresztül internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az internetes böngészőhöz, amelyben a cookie tárolva lett. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az adatalany egyéni böngészőjét a többi, egyéb cookie-kat tartalmazó internetes böngészőtől. Egy adott internetböngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

Cookie-k használatával a Pancake Shop kft. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat tud nyújtani a weboldal felhasználóinak, ami a cookie-beállítás nélkül nem lenne lehetséges.

A cookie segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó szem előtt tartásával optimalizálhatók. A cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy a korábban említetteknek megfelelően felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek az elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára weboldalunk használatát. Az a weboldal felhasználó, aki sütiket használ, pl. nem kell minden alkalommal hozzáférési adatokat megadni a weboldal felkeresésekor, mert ezeket a weboldal átveszi, és így a cookie a felhasználó számítógépes rendszerében kerül tárolásra. Egy másik példa a bevásárlókosár sütije egy online boltban. Az online áruház cookie-n keresztül megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális kosárba helyezett.

Az érintett a használt internetböngésző megfelelő beállításával a weboldalunkon keresztül bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását, és így véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők internetböngészőn vagy más szoftvereken keresztül. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett a használt internetböngészőben kikapcsolja a cookie-k beállítását, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljesen használható.

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

A Pancake Shop kft. honlapja. általános adatokat és információkat gyűjt, amikor az érintett vagy az automatizált rendszer felhívja a webhelyet. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájljai tárolják. Gyűjteni lehet (1) a használt böngésző típusokat és verziókat, (2) a belépő rendszer által használt operációs rendszert, (3) azt a webhelyet, ahonnan egy belépő rendszer eljut a weboldalunkra (ún. hivatkozók), (4) az al – weboldalak, (5) az internetes oldal elérésének dátuma és időpontja, (6) az Internet protokoll címe (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer Internet szolgáltatója, és (8) minden egyéb hasonló adat, ill. információ, amely felhasználható információtechnológiai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a Pancake Shop kft. nem von le következtetést az érintettel kapcsolatban. Ezek az információk inkább (1) weboldalunk tartalmának megfelelő továbbításához, (2) weboldalunk tartalmának és hirdetéseinek optimalizálásához, (3) információtechnológiai rendszereink és weboldalunk technológiáinak hosszú távú életképességének biztosításához szükségesek. és (4) a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsátja a kibertámadás esetén a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezért a Pancake Shop kft. anonim módon gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi, azzal a céllal, hogy növelje vállalkozásunk adatvédelmét és adatbiztonságát, és biztosítsa az általunk kezelt személyes adatok optimális védelmét. A szerver naplófájljainak anonim adatait az érintett által megadott személyes adatoktól elkülönítve tároljuk.

 1. Kapcsolatfelvételi lehetőség a honlapon keresztül

A Pancake Shop kft. honlapja. olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a vállalkozásunkkal való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely tartalmazza az úgynevezett elektronikus levél általános címét (e-mail cím) is. Ha az érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresi meg az adatkezelőt, az érintett által továbbított személyes adatok automatikusan tárolásra kerülnek. Az érintett által az adatkezelőnek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az adatkezelés vagy az érintettel való kapcsolatfelvétel céljából tároljuk. Ezeket a személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk át.

 1. A személyes adatok rutin törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, vagy ameddig azt az európai jogalkotó vagy más jogalkotó az adatkezelőre vonatkozó törvények vagy rendeletek lehetővé teszik. nak nek.

Ha a tárolási cél nem alkalmazható, vagy az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően rutinszerűen zároljuk vagy töröljük.

 1. Az érintett jogai
 • a) Visszaigazolási jog

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől visszaigazolást kapjon arról, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése folyamatban van-e. Ha az érintett élni kíván e megerősítési jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

Minden érintettnek joga van az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy az adatkezelőtől bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint ezen információk másolatát. Továbbá az európai irányelvek és rendeletek az alábbi információkhoz biztosítanak hozzáférést az érintett számára:

o az adatkezelés céljai;

o az érintett személyes adatok kategóriái;

o a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben tartózkodó címzettek;

o lehetőség szerint a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;

o az érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését vagy törlését, illetve a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti az adatkezelőtől, vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen;

o a felügyeleti hatóságnál történő panasztételi jog megléte;

o ha a személyes adatokat nem az érintetttől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó bármely rendelkezésre álló információ;

o a GDPR 22. cikkének (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben érdemi információ az érintett logikáról, valamint annak jelentőségéről és várható következményeiről az érintett számára.

Az érintett jogosult továbbá tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe továbbítják-e. Ebben az esetben az érintettnek joga van tájékoztatást kapni a továbbítással kapcsolatos megfelelő biztosítékokról.

Ha az érintett élni kíván e hozzáférési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Helyesbítéshez való jog

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől indokolatlan késedelem nélkül a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés céljait, az érintett jogosult a hiányos személyes adatok kiegészítésére, beleértve a kiegészítő nyilatkozat megtételét is.

Ha az érintett élni kíván helyesbítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely alkalmazottjával.

 • d) Törlési jog (elfeledéshez való jog)

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy kérje az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését, az adatkezelő pedig köteles a személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha az alábbi indokok valamelyike mindaddig érvényes, amíg a feldolgozás nem szükséges:

o A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték.

o Az érintett visszavonja az adatkezelés alapjául szolgáló hozzájárulását a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerint, és ha nincs más jogszabály alapja a feldolgozásnak.

o Az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és az adatkezelésnek nincs nyomós jogos indoka, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján.

o A személyes adatokat jogellenesen kezelték.

o A személyes adatokat törölni kell az uniós vagy tagállami jogban az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

o A személyes adatokat a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálatával kapcsolatban gyűjtötték.

Ha a fent említett okok valamelyike ​​fennáll, és az érintett kérni kívánja a Pancake Shop Kft. által tárolt személyes adatainak törlését, bármikor megkeresheti az adatkezelő bármely munkatársát. A Pancake Shop kft. munkatársa. haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a törlési kérelmet azonnal teljesítsék.

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 17. cikk (1) bekezdése értelmében köteles a személyes adatokat törölni, az adatkezelő a rendelkezésre álló technológiát és a megvalósítás költségeit figyelembe véve megteszi az ésszerű lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, hogy tájékoztassa a többieket. azon személyes adatokat feldolgozó adatkezelők, amelyeket az érintett kért, hogy töröljék az érintett személyes adatokra mutató hivatkozásokat, illetve másolatokat vagy replikációkat, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Pancake Shop kft. munkatársa. egyedi esetekben megteszi a szükséges intézkedéseket.

 • e) Az adatkezelés korlátozásának joga

Minden érintettnek az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérje, ha az alábbiak valamelyike ​​fennáll:

o Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát olyan időtartamra, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.

o Az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését és helyette felhasználásuk korlátozását kéri.

o Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintettnek szüksége van rájuk jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

o Az érintett a GDPR 21. cikkének (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen mindaddig, amíg annak ellenőrzése nem történik meg, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett indokaival szemben.

Amennyiben a fenti feltételek valamelyike ​​teljesül, és az érintett kérni kívánja a Pancake Shop kft. által tárolt személyes adatai kezelésének korlátozását, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő bármely munkatársával. A Pancake Shop kft. munkatársa. intézkedik a feldolgozás korlátozásáról.

 • f) Adathordozhatósághoz való jog

Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy a rá vonatkozó, az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja. Joga van arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatokat átadták, mindaddig, amíg az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul. a GDPR vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pontja, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződés alapján, és az adatkezelés automatizált eszközökkel történik, mindaddig, amíg az adatkezelés nem közérdekű feladat ellátásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalom gyakorlásához szükséges.

Ezen túlmenően a GDPR 20. cikkének (1) bekezdése szerinti adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy személyes adatait közvetlenül egyik adatkezelőtől a másikhoz továbbítsák, amennyiben ez technikailag kivitelezhető, és ha ez nem hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait.

Az érintett az adathordozhatósághoz való jogának érvényesítése érdekében bármikor megkeresheti a Pancake Shop kft. bármely munkatársát.

 • g) Tiltakozás joga

Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy sajátos helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e) vagy f) ponton alapuló kezelése ellen. ) a GDPR 6. cikkének (1) bekezdése. Ez vonatkozik az e rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is.

A Pancake Shop kft. tiltakozás esetén a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat, kivéve, ha az adatkezelésre olyan kényszerítő erejű jogos indokokat tudunk igazolni, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekein, jogain és szabadságain, vagy jogi igények előterjesztéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez.

Ha a Pancake Shop kft. személyes adatokat direkt marketing célból kezel, az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok ilyen marketing célú kezelése ellen. Ez vonatkozik a profilalkotásra, amennyiben az ilyen direkt marketinghez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a Pancake Shop kft. a direkt marketing célú adatkezelésre a Pancake Shop kft. a továbbiakban nem kezeli a személyes adatokat e célokra.

Ezen túlmenően, az érintett jogosult arra, hogy sajátos helyzetére hivatkozva tiltakozzon az őt érintő személyes adatoknak a Pancake Shop kft. általi kezelése ellen. tudományos vagy történeti kutatási célból, illetve a GDPR 89. cikk (1) bekezdése alapján statisztikai célból, kivéve, ha az adatkezelés közérdekből végzett feladat elvégzéséhez szükséges.

Az érintett a tiltakozási jog gyakorlása érdekében a Pancake Shop kft. bármely alkalmazottjával kapcsolatba léphet. Ezen túlmenően az érintett az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételével összefüggésben, és a 2002/58/EK irányelv ellenére is ingyenes , hogy a műszaki előírásokat használó automatizált eszközökkel éljen tiltakozási jogával.

 • h) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profilalkotást is

Minden érintettnek megilleti az európai jogalkotó által biztosított joga, hogy ne vonatkozzon rá olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással jár, vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, mindaddig, amíg a határozat megszületik. (1) nem szükséges az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog nem engedélyezi, és amely szintén előírja megfelelő intézkedéseket határoz meg az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmében, vagy (3) nem az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Ha a döntés (1) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul, a Pancake Shop kft. megfelelő intézkedéseket tesz az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek, legalább az adatkezelő emberi beavatkozásához, álláspontjának kifejtéséhez és a döntés megtámadásához való jogának védelme érdekében.

Amennyiben az érintett élni kíván az automatizált egyedi döntéshozatalhoz fűződő jogaival, bármikor megkeresheti a Pancake Shop Kft. bármely munkatársát.

 • i) Adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga

Minden érintett jogosult az európai jogalkotó által biztosított joggal, hogy bármikor visszavonja a személyes adatainak feldolgozásához adott hozzájárulását.

Amennyiben az érintett élni kíván a hozzájárulás visszavonásának jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot a Pancake Shop Kft. bármely munkatársával.

 1. A Facebook alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a weboldalon az adatkezelő a vállalati Facebook összetevőit integrálta. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat az internetes közösségi találkozók helye, egy online közösség, amely általában lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy kommunikáljanak egymással és interakcióba lépjenek egy virtuális térben. Egy közösségi hálózat platformként szolgálhat a vélemények és tapasztalatok cseréjéhez, vagy lehetővé teheti az internetes közösség számára, hogy személyes vagy üzleti vonatkozású információkat szolgáltasson. A Facebook lehetővé teszi a közösségi hálózatok felhasználóinak, hogy privát profilokat hozzanak létre, fényképeket töltsenek fel, és baráti kéréseken keresztül hálózatba lépjenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Egyesült Államok. Ha egy személy az Egyesült Államokon vagy Kanadán kívül él, az adatkezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország.

Az adatkezelő által üzemeltetett és Facebook-komponenst (Facebook-bővítményeket) integráló ezen internetes weboldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával az érintett informatikai rendszerében lévő webböngésző A rendszer automatikusan felkéri a megfelelő Facebook-komponens megjelenítésének letöltését a Facebook-ról a Facebook-komponensen keresztül. Az összes Facebook-bővítmény áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ címen érhető el. Jelen technikai eljárás során a Facebook tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebookra, a Facebook az érintett weboldalunkra történő minden egyes felhívásával – és az internetes oldalunkon való tartózkodásának teljes időtartama alatt – észleli, hogy Internetünk melyik aloldala. oldalt az érintett felkereste. Ezeket az információkat a Facebook komponensen keresztül gyűjtjük, és az érintett megfelelő Facebook-fiókjához kapcsoljuk. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Facebook gombok valamelyikére kattint, pl. a „Tetszik” gomb megnyomásával, vagy ha az érintett megjegyzést fűz hozzá, akkor a Facebook ezt az információt az érintett személyes Facebook felhasználói fiókjával párosítja és a személyes adatokat tárolja.

A Facebook a Facebook komponensen keresztül mindig tájékoztatást kap az érintett weboldalunkon tett látogatásáról, ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik a Facebook-ra a weboldalunk felhívása során. Ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e a Facebook komponensre vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információ ilyen jellegű továbbítása a Facebook felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Facebook-fiókjából, mielőtt felhívná weboldalunkat.

A Facebook által közzétett adatvédelmi irányelv, amely a https://facebook.com/about/privacy/ oldalon érhető el, tájékoztatást ad a személyes adatok Facebook általi gyűjtéséről, kezeléséről és felhasználásáról. Ezen kívül elmagyarázzák, hogy a Facebook milyen beállítási lehetőségeket kínál az érintett magánszférájának védelme érdekében. Ezen túlmenően különböző konfigurációs lehetőségek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook felé történő adatátvitel megszüntetését. Ezeket az alkalmazásokat az érintett a Facebook felé történő adattovábbítás megszüntetésére használhatja

 1. A Google AdSense alkalmazására és használatára vonatkozó adatvédelmi rendelkezések

Ezen a webhelyen az adatkezelő integrálta a Google AdSense szolgáltatást. A Google AdSense egy online szolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetések elhelyezését harmadik felek webhelyein. A Google AdSense egy olyan algoritmuson alapul, amely kiválasztja a harmadik felek webhelyein megjelenített hirdetéseket, hogy azok megfeleljenek az adott harmadik fél webhelyének tartalmának. A Google AdSense lehetővé teszi az internetfelhasználók érdeklődésen alapuló célzását, amely egyéni felhasználói profilok generálásával valósul meg.

A Google AdSense összetevőjének üzemeltetője a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Írország.

A Google AdSense komponensének célja a hirdetések integrációja webhelyünkön. A Google AdSense cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerében. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A süti beállításával az Alphabet Inc. képessé válik weboldalunk használatának elemzésére. Az adatkezelő által üzemeltetett, és a Google AdSense komponenst integráló ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásával az érintett informatikai rendszerében lévő internetböngésző automatikusan adatokat küld a Google AdSense komponens online hirdetési célokra és jutalékok kiegyenlítésére az Alphabet Inc. részére. A technikai eljárás során a vállalkozás Alphabet Inc. tudomást szerez személyes adatokról, például az érintett IP-címéről, amely az Alphabetet szolgálja ki. Inc. többek között azért, hogy megértse a látogatók és kattintások eredetét, és ezt követően jutalék-elszámolásokat hozzon létre.

Az érintett a fent leírtak szerint a használt webböngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja a cookie-k beállítását a weboldalunkon keresztül, és ezzel véglegesen megtagadhatja a cookie-k beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen módosítása azt is megakadályozná, hogy az Alphabet Inc. cookie-t helyezzen el az érintett információtechnológiai rendszerében. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már használt cookie-k bármikor törölhetők webböngészőn vagy más szoftvereken keresztül.

Ezenkívül a Google AdSense úgynevezett nyomkövető pixeleket is használ. A nyomkövető pixel egy miniatűr grafika, amely a weboldalakba ágyazva lehetővé teszi a naplófájl rögzítését és a naplófájl elemzését, amelyen keresztül statisztikai elemzés végezhető. A beágyazott nyomkövető pixelek alapján az Alphabet Inc. képes meghatározni, hogy az érintett megnyitott-e egy weboldalt, és mikor, és mely hivatkozásokra kattintott az érintett. A követési pixelek többek között a webhely látogatóinak áramlásának elemzésére szolgálnak.

A Google AdSense-en keresztül a személyes adatok és információk – amelyek az IP-címet is tartalmazzák, és a megjelenített hirdetések összegyűjtéséhez és elszámolásához szükségesek – az Alphabet Inc.-hez kerülnek továbbításra az Amerikai Egyesült Államokban. Ezeket a személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban tároljuk és dolgozzuk fel. Az Alphabet Inc. ezen technikai eljárás során az összegyűjtött személyes adatokat harmadik félnek átadhatja.

A Google AdSense további magyarázata a következő linken található: https://www.google.com/intl/en/adsense/start/.

 1. Adatvédelmi rendelkezések az Instagram alkalmazásáról és használatáról

Ezen a weboldalon a vezérlő az Instagram szolgáltatás összetevőit integrálta. Az Instagram egy audiovizuális platformnak minősíthető szolgáltatás, amely lehetővé teszi a felhasználók számára fényképek és videók megosztását, valamint az ilyen adatok más közösségi hálózatokon való terjesztését.

Az Instagram által kínált szolgáltatások üzemeltetője a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland.

Az adatkezelő által üzemeltetett és egy Instagram-összetevőt (Insta gomb) integrált ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes felhívásakor az érintett információtechnológiai rendszerén az internetböngésző automatikusan felszólításra kerül. az Instagram megfelelő Instagram-komponensének képernyőjének letöltéséhez. Ezen technikai eljárás során az Instagram tudomást szerez arról, hogy weboldalunk konkrét aloldalát kereste fel az érintett.

Ha az érintett egyidejűleg bejelentkezik az Instagramba, az Instagram az érintett weboldalunkra történő minden egyes felhívásával – és az internetes oldalunkon való tartózkodása teljes időtartama alatt – észleli, hogy Internetünk melyik aloldala. oldalt az érintett felkereste. Ezeket az információkat az Instagram komponensen keresztül gyűjtjük, és az érintett megfelelő Instagram-fiókjához kapcsoljuk. Ha az érintett a weboldalunkba integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, akkor az Instagram ezt az információt az érintett személyes Instagram felhasználói fiókjával egyezteti, és tárolja a személyes adatokat.

Az Instagram az Instagram komponensen keresztül információkat kap arról, hogy az érintett felkereste a weboldalunkat, feltéve, hogy az érintett be van jelentkezve az Instagramba a weboldalunkra irányuló hívás időpontjában. Ez attól függetlenül történik, hogy a személy rákattint-e az Instagram gombra vagy sem. Ha az érintett számára nem kívánatos az információ ilyen jellegű továbbítása az Instagram felé, akkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy kijelentkezik Instagram-fiókjából, mielőtt felhívná weboldalunkat.

További információk és az Instagram vonatkozó adatvédelmi rendelkezései a https://help.instagram.com/155833707900388 és a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ címen érhetők el.

 1. Az adatkezelés jogalapja

Művészet. 6. (1) bek. a GDPR szolgál jogalapként olyan adatkezelési műveletekhez, amelyekhez egy adott adatkezelési célból hozzájárulást kapunk. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek az érintett részes fele, mint például amikor az adatkezelési műveletekre termékértékesítéshez vagy bármely más szolgáltatás nyújtásához van szükség, az adatkezelés 6. (1) bekezdés lit. b GDPR. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozási műveletekre, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó megkeresések esetén. Ha cégünknek olyan jogszabályi kötelezettsége van, amely a személyes adatok kezelését írja elő, például az adókötelezettségek teljesítéséhez, az adatkezelés a Ptk. 6. (1) bek. c GDPR. Ritka esetekben a személyes adatok kezelésére az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében lehet szükség. Ez a helyzet például akkor, ha egy látogató cégünknél megsérülne, és a nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy egyéb létfontosságú információit át kellene adni egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor a feldolgozás az Art. 6. (1) bek. d GDPR. Végül, a feldolgozási műveletek a 6. cikk (1) bekezdésének (1) bekezdésén alapulhatnak. f GDPR. Ez a jogalap olyan adatkezelési műveletekre szolgál, amelyekre a fent említett jogalapok egyike sem vonatkozik, ha az adatkezelésre cégünk vagy harmadik fél által követett jogos érdekek érdekében van szükség, kivéve, ha ezeket az érdekeket az érdekek felülírják. vagy az érintett alapvető jogai és szabadságai, amelyek megkövetelik a személyes adatok védelmét. Az ilyen adatfeldolgozási műveletek különösen megengedhetők, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, ha az érintett az adatkezelő ügyfele (GDPR 47. preambulumbekezdés, 2. mondat).

 1. Az adatkezelő vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok kezelése a 6. cikk (1) bek. f GDPR jogos érdekünk, hogy üzleti tevékenységünket minden alkalmazottunk és részvényesünk jóléte érdekében végezzük.

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolási időtartamának meghatározásához használt kritérium a mindenkori törvényben előírt megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, mindaddig, amíg az már nem szükséges a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés kezdeményezéséhez.

 1. Személyes adatok megadása törvényi vagy szerződéses előírásként; A szerződés megkötéséhez szükséges követelmény; Az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatok megadásának elmulasztásának lehetséges következményei

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adójogszabályok), vagy az szerződéses rendelkezésekből is fakadhat (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információ). Néha szükséges lehet szerződést kötni arról, hogy az érintett személyes adatokat ad meg számunkra, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például köteles személyes adatokat megadni számunkra, amikor cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadásának elmulasztása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel nem lehetne szerződést kötni. Mielőtt az érintett személyes adatokat adna át, az érintettnek fel kell vennie a kapcsolatot bármely alkalmazottjával. A munkavállaló tisztázza az érintettet, hogy a személyes adatok megadását jogszabály vagy szerződés írja elő, vagy az a szerződés megkötéséhez szükséges, fennáll-e a személyes adatok megadásának kötelezettsége, valamint a személyes adatok megadásának elmulasztásának következményei. adat.

 1. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem alkalmazunk automatikus döntéshozatalt vagy profilalkotást.

A Willing & Able LegalTech szakemberei fejlesztették ki, akik az ico dpia rendszert is fejlesztették. Az adatvédelmi szabályzat generátorunkban található jogi szövegeket Prof. Dr. h.c. biztosította és tette közzé. Heiko Jonny Maniero a Német Adatvédelmi Szövetségtől és Christian Solmecke a WBS jogtól.